3 Ocak 2013 Perşembe

KODLU SANCAK HABERLEŞMESİ1.  TEK HARF KODLARINI GÖSTERMEK
1.1.            İşaret Sancakları
Uluslar arası kodlu haberleşmede kullanılan işaret sancakları, özel biçim ve desenlere sahip bez bayraklardır. Bunlar 26 harf, 10 rakam, 3 tekrar ve 1 adet cevabı temsil eden 40 adet sancak ve flamalardan oluşmuştur.

1.2.            Tek Harf Kodları
Uluslararası işaret kod kitabında belirtilen bazı kodlar karşılıklı haberleşme maksadı ile değil sadece güvenlikle ilgili bir durumu umuma belirtmek için kullanılmaktadır ve sadece tek harf karakterinden oluşmuştur. Aşağıda listelenen bu kodlara tek harf kodları denir.
A         Denizde dalgıcım var. Ağır yolla iyice açık bulununuz.
B         Tehlikeli yük alıyor veya çıkarıyor veya taşıyorum.
C         Evet (Olumlu veya evvelki grubun anlamı olumlu olarak okunmalıdır)
D         Benden açıkta bulununuz. Güçlükle manevra yapıyorum.€
E         Rotamı sancağa değiştiriyorum.
F          Hareketten sakıtım benimle irtibatta bulununuz.
G     Bir kılavuz isterim. Balık sahalarına yakın bölgelerde avlanan balıkçı gemileri tarafından gösterildiği takdirde: “Ağlarımı topluyorum” anlamına gelir.€
H         Gemimde bir kılavuz var.
I           Rotamı iskeleye değiştiriyorum.
J          Yanmaktayım ve gemide tehlikeli yük var, benden iyice nete bulununuz.
K         Sizinle haberleşmek istiyorum.€
L          Geminizi derhal durdurunuz.
M         Gemim durdu ve yol yapmıyorum.
N          Hayır, (olumsuz veya “evvelki grubun manası olumsuz olarak okunmalıdır.”)
Bu işaretler yalnız görünür işaretle veya seda ile verilebilir. Ses ve Radyo yayınında işaret NO ile verilir.
O         Denize adam düştü.
P         Limanda. Gemi denize çıkmak üzeredir. Bütün şahıslar gemide bulunsun.
Denizde. Balıkçı gemileri tarafından kullanılabilir; “anlamı” Ağlarım bir engele takıldı”
Q         Gemimin sağlık durumu iyidir. Serbest pratika isterim.
S         Makinelerim geri çalışıyor.
T          Benden açık bulununuz, çift travl çekmekle meşgulüm.
U         Tehlikeye gidiyorsunuz.
V         Yardım isterim.
W        Tıbbi yardım isterim.
X         Teşebbüslerinizi durdurunuz ve işaretlerimi bekleyiniz.
Y         Demir tarıyorum.
Z          Bir römorkör istiyorum. Balık sahalarına yakın bölgelerde avlanan balıkçı
gemileri tarafından gösterildiğinde “Ağlarımı atıyorum” anlamına gelir.
1.3.            İşaret Sancağının Salvoya Bağlanması
Sancaklar gemide kullanıma hazır vaziyete özel katlanmış şekilde özel dolaplarında bulunur. Gösterilecek olan işaret sancağı yerinden alınır, uçkurlarında bulunan sancak kilitleri aracılığı ile veya sancak düğümü ile salvoyo bağlanır.

1.4.            İşaret Sancağının Toka Edilmesi
Sancak geminin direk gibi en görünür yüksek yerine, dumandan etkilenmeyecek ve dalgalanır şekilde çekilerek gösterilir. Sancak salvosu direğin alt tarafındaki bir koç boynuzuna volta edilerek sabitlenir.
1.5.            İşaret Sancağının Yerine Kaldırılması
 
İşi biten sancaklar usulüne göre katlanarak yine dolaplarına konurlar.
 
1.6.            Uygulama
Tek harf kodunu göstermek için;
·      İşaret kod kitabından belirtilmek istenen duruma ait işaret sancağının hangisi olduğun bakılır,
·         İlgili işaret sancağı dolabından alınır,
·         İşaret sancağının uçkuru salvoya bağlanır,
·         Sancak direğe toka edilir.
·         Salvo koç boynuzuna volta edilir.
·         İlgili durumun ortadan kalkması üzerine salvo koç boynuzundan çözülür,
·         Sancak arya edilir,
·         Sancak salvodan çözülür,
·         Usulüne göre katlanır,
·         Dolapta yerine kaldırılır.

2.  SANCAK HABERLEŞMESİ YAPMAK
2.1.            Sancaklar ile Haberleşmeye Çağrı
Bir istasyonun (gemi, işaret kulesi veya kıyı istasyonu) bir başka istasyon ile sancaklar ile haberleşme isteği halinde önce istek bildirilir. Bunun için kitabın ikinci bölümündeki haberleşme kısmından “haberleşmek istiyorum” anlamındaki “YP” grubu, üstte “Y” altında“P” sancakları olacak şekilde birbirine eklenir ve sancak salvosunun bir çımasına takılır. Salvonun diğer çıması da “P” sancak uçkur halatının alt çımasına takılır ve sancak direğine toka (çekmek) edilir.
Kodları oluşturan sancaklar birbirlerine doğrudan takılırken gruplar birbirlerine 2m. uzunluğunda ve her iki ucunda sancak kilidi bulunan bir ara salvosu ile bağlanırlar.
Eğer çevrede sizin haberleşme çağrınızı kendisine yapılan bir çağrı olarak yorumlayabilecek başka bir gemi varsa “Y-P” sancaklarından sonra bir ara salvosu ve bu ara salvosuna haberleşmek istenen geminin çağrı işaretini ifade eden sancaklar takılıp çekilebilir. Ancak tek sancak takımı bulunduran bir gemide tekrar eden sancakların ifadesi için tekrar sancaklarının yetersizliği söz konusu olabilir. Bu neden ile haberleşme yapılacak gemi bir başka yöntem ile ikaz edilebilir veya doğru gemi işaret verinceye kadar haberleşme başlatılamayabilir.
2.2.            Haberleşme Çağrısına Cevap
Kendisi ile haberleşmek istenen gemi, çekilen sancakları görünce önce “cevap” flamasını mezestre eder, mesajın anlamını anlayınca toka eder.
  • “Cevap” sancağının mezestresi (Yarım çekilmesi) sancakları gördüm, anlamaya çalışıyorum,
  • “Cevap” sancağının tokası (Tam çekilmesi) sancakların manasını anladım,
  • “Cevap” flamasının mezestrede tutmaya devam etmesi, işaretlerin anlaşılamadığı anlamındadır.
“Cevap” flamasının toka edildiğini gören, haberleşme isteyen gemi tüm sancakları arya (direkten indirmek) eder. Karşı tarafın sancakları arya ettiğini gören diğer gemide, “Cevap” flamasını arya eder. Bu şekilde haberleşme başlar.
2.3.            Mesaj Kodlarının Salvoya Takılması
·         Kodların salvoya bağlanması
Haberleşme isteyen gemi, haberleşmenin başlaması ile mesajının işaret kod kitabındaki kodunu temsil eden sancakları sırası ile salvoya takar.
·         Tamamlayıcı işaretlerin kullanılması,
Mesaj kodu tamamlayıcı işaretler içeriyorsa genel konuların tamamlayıcı işaretlerine genel bölümün sonundan, tıbbi bölümün tamamlayıcı işaretlerine de, tıbbi bölümün sonundan bakılır. Bu tamamlayıcı işaretler kodu oluşturan sancaklara doğrudan ara salvosu takılmadan birleştirilir.
·         Özel isimlerin gösterilmesi,
Mesajlarda yazılması gereken özel isimler kodlardan ara salvosu ile ayrılarak, doğrudan ismi oluşturan harfleri ifade eden sancaklara sırasıyla eklenir.
·         Ondalık sayılarda virgüllerin ifadesi,
Mesajda ondalık bir sayı yazılıyorsa, virgül yerine “cevap” flaması takılır.
 
·         Kerteriz  veya semtin belirtilmesi,
Bir karışıklığa sebep olacaksa, kerteriz veya semt “A” harfinin arkasına yönü belirten üçlü rakamın konmasıyla belirtilir ve daima hakiki olarak yazılır,
·         Rotaların belirtilmesi,
Bir karışıklığa sebep olacaksa, rota “C” harfinin arkasına rotayı belirten üçlü rakamın konmasıyla belirtilir ve daima hakiki olarak yazılır.
·         Tarihin belirtilmesi,
Tarihler, “D” harfinin arkasına tarihin yazılması şeklinde gösterilir. Tarih, gün, ay ve yılının son iki rakamın yazılması şeklinde olur. Örnek olarak D150405; 15 Nisan 2005’i ifade eder.
·         Derinliğin kadem olarak belirtilmesi,
Derinlik belirtilirken uzunluk birimi kadem (feet) ise sayının başında “F” kullanılır.
·         Boylamın belirtilmesi,
Boylam “G” harfinin arkasına gelen 5 rakam ve bunları takip eden yön işareti ile belirtilir. Örnek: G04540E;  045040’ doğu boylamını belirtmektedir.
·         Enlemin belirtilmesi,
Enlem “L” harfinin arkasına gelen 4 rakam ve bunları takip eden yarım küre işareti ile belirtilir. Örnek: L4540N;  45040’ kuzey enlemini belirtmektedir.
·         Derinliğin metre olarak belirtilmesi,
Derinlik belirtilirken uzunluk birimi metre ise sayının başına “M” harfi kullanılır.
·         Mesafenin belirtilmesi,
“R” harfinin arkasından, deniz mili olarak mesafeyi belirten rakamların yazılması ile gösterilir.
·         Süratin deniz mili ile belirtilmesi,
Sürat saatte deniz mili ile ifade edilecekse, “S” harfinin arkasına knot olarak sürati belirten rakamlar eklenir.
·         Saatin yerel saatle belirtilmesi,
Eğer saat, yerel saat olarak bildirilecekse “T” harfinin arkasından, 24 saat usulüne göre saat ve dakika olarak belirtilir. Örnek; T2315, yerel saat ile akşam 11’i çeyrek geçeyi gösterir.
·         Tekrar sancaklarının kullanılması,
Gemide normalde bir takım işaret sancağı bulunur, bu neden bile bazen aynı salvoya aynı sancaktan bir kere daha çekilmesi gerekebilir. Bu durumda “tekrar” flamaları çekilir. Örnek ile eğer üstten itibaren ikinci sancak, aşağıda bir kere daha çekilmesi gerekirse, onun yerine “2.tekrar” flaması çekilir. Rakamlar yerine de, rakam flamaları çekilir.
·         Süratin kilometre ile ifadesi,
Sürat saatte kilometre ile ifade edilecekse, “V” harfinin arkasına knot olarak sürati belirten rakamlar yazılarak ifade edilir.
·         Saatin GMT olarak belirtilmesi,
Eğer saat, GMT olarak bildirilecekse “Z” harfinin arkasından, 24 saat usulüne göre saat ve dakika olarak belirtilir. Örnek; Z2315, GMT ile akşam 11’i çeyrek geçeyi gösterir.
2.4.            Mesajın Geçilmesi
Mesajı içeren sancaklar salvoya bağlandıktan sonra direğe toka edilirler. Karşı taraf başlangıçta olduğu gibi, işaret sancaklarını görünce “Cevap” flamasını mezestre ederek sancakları gördüğünü, toka ederek anladığını belirtir. “Cevap” flamasının toka edilmesi ile her iki tarafta tüm sancakları arya eder ve bir sonraki kod grubu gönderilir.
2.5.            Haberleşmenin Bitirilmesi
Haberleşmeyi bitiren taraf, “Cevap” flamasını toka eder. Bunu gören diğer tarafta “Cevap” flamasını toka ettikten sonra her iki tarafta toka edilmiş “Cevap” flamalarını arya ederler ve haberleşme sona erer.
2.6.            Uygulama
Sancaklar ile kodlu bir mesaj verilmesi için;
·         Kod kitabından mesajınıza ait kodları çıkartınız,
·         Usulüne göre salvoya takınız.
·         Mesajınızı taşıyan salvoyu toka ediniz,
·         Karşı taraf cevap sancağını toka ettiğinde mesajınızı arya ediniz,
·         Diğer mesaj gruplarını aynı şekilde geçiniz,
·         Mesajınız tamamlandığında cevap sancağını toka ediniz,
·     Diğer tarafında cevap sancağını toka ettiğini gördüğünüzde toka edilen cevap sancağını arya ediniz ve mesajınızı sonlandırınız.

"Yazı, edinilen yeni bilgi, değişim ve yapılan yorumlar ile tekrar tekrar güncellenmektedir. Bu neden ile kopyalayıp almak yerine ihtiyacınız olduğunda tekrar açıp okumanızda yarar bulunmaktadır. Bu yazı her zaman burada olacaktır."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder